Diensten

Cursusaanbod en methodieken
Het cursusaanbod in zijn algemeenheid wordt gekenmerkt door de begrippen preventief en creatief. Aan de hand van de basisfilosofie werkt het Delta-Huis met creatieve middelen en methodieken preventief aan het voorkomen van sociale problematiek en leren cursisten (andere en nieuwe) kwaliteiten van zichzelf kennen en doen ze de ervaring op dat ze anders met moeilijke situaties kunnen omgaan.

Een van de belangrijkste methodieken die het Delta-Huis toepast, is het sociale vaardigheids- of relatiemodel de Axenroos. In dit door de Belgische filosoof en psychotherapeut Ferdinand Cuvelier ontwikkelde model wordt menselijk gedrag vertaald naar dierfiguren, waardoor het voor iedereen een herkenbare kapstok is. Via rollenspelen en andere creatieve opdrachten leren cursisten naar eigen en andermans gedrag te kijken en zonodig andere rollen aan te nemen c.q. te ervaren. Door het directe ervaren van de rollen en het onderscheid te maken tussen de verschillende rollen leert iedereen op een speelse en niet-bedreigende manier zijn/haar gedrag en gevoelens in diverse levenssituaties te onderzoeken. De Axenroos vormt een kader om de grote verscheidenheid aan uitwisselingen die zich tussen mensen voordoen, te structureren.

Het leren uitdrukking geven aan de eigen creativiteit geeft een grote impuls aan het proces van zelfontdekking en zelfverwezenlijking en heeft zodoende een enorme versterkende werking.

delta huis programma 2017

Sociale vaardigheidstraining
Deze sociale vaardigheidstrainingen zijn bedoeld voor kinderen en jongeren

– die faalangstig en kwetsbaar zijn, hoge eisen aan zichzelf stellen, vooral uitgaan van wat ze níet kunnen en níet zijn en een negatief zelfbeeld hebben.

– die gepest worden, problemen hebben of krijgen (hoofdpijn, buikpijn, niet meer naar school willen) door een gemis aan zelfvertrouwen en dit uiten door bijv. terugtrekgedrag.

– die zelf pesten, problemen hebben met het beheersen van hun agressie en/of grensoverschrijdend gedrag vertonen, negatieve aandacht zoeken en eigenlijk ook een negatief zelfbeeld hebben.

Het accent van de cursussen ligt op het leren ontwikkelen van een positiever zelfbeeld, het doorbreken van negatief en/of onhandig gedrag en dit om te buigen naar gezond sociaal gedrag.

Tijdens de trainingen voor kinderen en jongeren wordt ook met de ouders gewerkt. Dit is een belangrijk uitgangspunt van het Delta-Huis. In deze snelle tijd, met zijn voortdurende veranderende opvattingen, voelen ouders zich vaak onzeker over hoe te handelen tegenover hun kind. Het blijkt voor hen dan ook zeer ondersteunend om met andere ouders van gedachten te wisselen over de invulling van hun ouderschap en daarin herkenning en aanvulling te vinden. Ook met de ouders wordt met de ‘Axenroos’ gewerkt en het accent ligt daarbij op het zelf ervaren van situaties en rollen en het oefenen daarmee. Door te dóen en te erváren verandert er vaak iets. Niet teveel praten, maar aan den lijve ondervinden wat een bepaalde rol met je doet. Het geeft ontspanning om samen te oefenen en er wordt veel gelachen tijdens de oudertrainingen. Beseffen dat feilloos ouderschap niet bestaat, vormt een belangrijk leermoment.

Tijdens de cursussen zijn twee docenten aanwezig, of een docent en een observator. Dit principe wordt gehanteerd om nog zorgvuldiger met de cursisten te kunnen omgaan en taken te verdelen, zoals observeren, proces bewaken, actief lesgeven, cursisten apart begeleiden etc.

Donderkopjes
Deze cursus is bedoeld voor de allerjongsten: kinderen van 6 t/m 8 jaar. Enerzijds zijn het kinderen die verlegen, faalangstig en kwetsbaar zijn, het eng vinden om naar clubjes te gaan of om nieuwe dingen aan te gaan. Anderzijds kunnen het ook kinderen zijn die op een negatieve manier aandacht vragen, altijd clownesk, onhandig of grensoverschrijdend gedrag vertonen. Al deze kinderen gaan uiteindelijk gebukt onder een negatief zelfbeeld.

 

Vuurwerk
Deze training is voor kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar, die faalangstig en kwetsbaar zijn en zich onzeker voelen. Dit wordt bedoeld in didactisch en/of sociaal-emotioneel opzicht. Sommige kinderen hebben vooral op school last van een negatief zelfbeeld, als het gaat om leerprestaties leveren, anderen hebben er last van in de omgang met leeftijdgenootjes of juist met volwassenen.

Tijdens de bijeenkomsten worden reële situaties, waarmee ze op school en/of thuis geconfronteerd worden, uitgespeeld in rollenspelen en wordt geoefend met alternatieven. Daarnaast worden creatieve opdrachten en ontspanningsoefeningen gebruikt.

 

Kei-Gaaf,

een sociaalvaardigheidstraining voor jongeren.

Deze faalangst-sociaalvaardigheids-communicatie-training richt zich op jongeren die onzeker zijn op zowel cognitief en of sociaal emotioneel gebied.

Met de jongeren wordt gewerkt aan bewust wording van het eigen denken en handelen via oa het gedragsmodel de “Axenroos”.

Negatieve overtuigingen kunnen worden omgezet naar positieve .

Thema’s die aan bod kunnen komen zijn oa: hoe ga je om met pestgedrag, faalangst, verlegen zijn, of juist te stoer?

Hoe stimuleer je teambilding en overleg? Hoe kun je je leren ontspannen? Hoe buig je een negatief zelfbeeld om naar een positief?

Wat zijn negatieve overtuigingen?

Kortom: een leuke  en zinvolle training voor jongeren in een tijd waarin het niet altijd even makkelijk is om je staande te houden.

 

Training op locatie
Sociaalvaardigheidstrainingen op uw school (eigen locatie)

Het Delta-Huis komt naar u toe.
Wanneer uw school 8-10 kinderen kan aanmelden voor een cursus, zal het Delta-Huis de lessen op uw schoolgeven.
Aanvangstijdstip van de cursussen: kort na schooltijd.
Indien gewenst onder schooltijd (Delta-vliegers).
Exacte startdatum en exact tijdstip in overleg.

 

Training “De Axenroos”

Een creatieve en effectieve communicatietraining

Voor wie?

Geschikt voor mensen die o.a. werkzaam zijn in de zorg, het onderwijs en de hulpverlening, maar zeker ook voor managers. Kortom: voor mensen die met mensen werken en zich willen verdiepen in opbouwende samenwerkingsrelaties.

Door wie?

Docent: Nicolle Cox

Inhoud

Werken met de Axenroos is leuk en leerzaam, maar ook confronterend. Het Delta-Huis werkt al een aantal jaren met de Axenroos binnen haar sociaal vaardigheidstrainingen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Ook wordt het model op scholen geïntroduceerd. De Axenroos is een gedragsmodel dat ontwikkeld werd door de Belgische filosoof en psychotherapeut F. Cuvelier. In het model wordt menselijk gedrag vertaald naar dierfiguren, waardoor het voor iedereen een herkenbare kapstok is bij het leren herkennen en hanteren van eigen en andermans gedrag en onderliggende emoties. Deze basisgedragingen, gekoppeld aan een zestal dieren maakt het model toegankelijk en visueel aantrekkelijk. Dat biedt een veilig oefenkader, waarmee iedereen op zijn eigen niveau aan de slag kan. Daarin zit vooral de kracht van het model. Het is in feite voor iedere doelgroep bruikbaar. Het bevordert bewustwording in het leren herkennen en hanteren van je eigen gedrag in wisselende situaties. In de cursus richten we ons op het vergroten van de eigen keuzemogelijkheden om die flexibel in te kunnen zetten bij verschillende gedragingen, zodat men effectiever en daardoor competenter wordt in interacties. Mensen zijn zich meestal niet bewust van het feit dat ze kunnen kiezen hoe ze zich in bepaalde situaties wensen te gedragen. Vaak blijft men hangen in eerder ingenomen en vertrouwde gedragsposities. Bewustwording van eigen patronen helpt om deze te doorbreken en om te gaan oefenen met alternatieven. In die zin kan dit model uitstekend worden ingezet bij vastgelopen interacties tussen mensen in diverse relatievormen. Bijvoorbeeld in teamverband op de werkvloer, bij leerlingen van een klas, maar ook in een gezinssituatie .

Overal waar mensen in een samenwerkingsverband met elkaar verweven zijn ontstaan patronen en omgangsvormen. Hoe beter men in staat is eigen gedragspatronen te onderkennen, hoe effectiever men kan leren bewegen in interactie over de verschillende posities op het ontmoetingsplein (het middelpunt van de Axenroos), des te meer profijt haalt men uit de relatie en de onderlinge samenwerking.

Van de cursisten wordt verwacht dat zij over zelfreflectie beschikken.

OPBOUW VAN DE TRAINING

De training wordt in drie blokken opgedeeld. Aan ieder blok worden twee lessen gewijd.

Blok 1: Kennismaking met het model, filosofie van de Axenroos, zowel theoretisch als praktisch, gerelateerd aan de dagelijkse praktijk van de cursisten, ermee oefenen d.m.v. zelf ervaren.

Blok 2: Verdieping in de methodiek, via rollenspel. Oefeningen rond “de Bejegenings-methode” die samenhangt met de Axenroos. Tijdens dit blok dragen de cursisten zelf een casus aan.

Blok 3: Leren toepassen in het werkveld.

Toepassen van spelopdrachten.

Uitvoeren van opdrachten in het eigen werkveld rond de Axenroos. Dit terugkoppelen

In de groep.

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor leerkrachten, opvoeders, trainers en voor hen die geïnteresseerd zijn in eigen en andermans gedragspatronen en daarbij de confrontatie niet schuwen.

10 lessen van drie uur 1x per 14 dagen, waarvan

3 lessen theorie en kennismaking

3 lessen verdieping van het model en de rollenspelen

3 lessen toepassen in de praktijk

1 les presentatie van het geleerde

Na afloop wordt een certificaat uitgereikt.

Opgeven: 06-29099708    info@delta-huis.nl

 

HUMUS

Deze training is confronterend en inspirerend, creatief en ervaringsgericht, maar bovenal een respectvolle leerervaring !!!

Welk zaadje wil jij planten in 2017?

Deze scholing is bedoeld voor  een ieder die behoefte heeft zich via ervaringsgerichte, creatieve methodieken in het persoonlijke en relationele vlak verder te verdiepen en te bekwamen. Essentie en Kern worden zichtbaar….

De verbale benadering en zelfstudie zijn hierbij ondergeschikt. Creatieve en kunstzinnige vormen worden gebruikt om een ruimer zicht te krijgen op de eigen mogelijkheden en authenticiteit.

Een tweede component die gehanteerd wordt, is dat er gebruik gemaakt wordt van thematische interactiemethoden; kort samengevat betekent dit dat situaties zoals die voorkomen in de bijeenkomsten “gebruikt” kunnen worden om inzicht te krijgen in relationele aspecten. Praktisch gezien kan verandering van het programma op het moment zelf, hier een logisch gevolg van zijn. Tegelijkertijd zijn de verschillende attitudes, opvattingen, benaderingen en het leren kennen daarvan, onderlinge leermomenten.

De ochtenduren worden steeds door dezelfde docent verzorgd. In de middag wordt gewerkt met diverse gastdocenten.

Naast de verschillende creatieve werkvormen (tekenen en schilderen, visualisatie- en ontspanningsoefeningen, meditatie, geleide fantasieën, psychomotorische werkvormen etc.) is het interactie/relatiemodel de “Axenroos” de belangrijkste methodiek die het Delta-Huis toepast.

Aannamebeleid en eindcriteria

Om te kunnen deelnemen aan deze training is het o.a. belangrijk dat je de bereidheid hebt tot zelfreflectie en in staat zult zijn om verantwoording te nemen voor je eigen proces binnen het geheel. Zelfrespect en kunnen samenwerken zijn hierbij vanzelfsprekende basisvoorwaarden, evenals zorgvuldigheid en integriteit. Aan het einde van het leerjaar word je geacht in staat te zijn met een aantal creatieve middelen een eindpresentatie te verzorgen, waarin zichtbaar wordt dat het aangereikte geïntegreerd is in het persoonlijk handelen.

Start: zie rooster.

Toepassingsgebieden zullen meer toegelicht worden evenals het uitwerken van thuisopdrachten.

Na afloop wordt een certificaat uitgereikt.

delta huis programma 2017

Voor individuele coaching en/of teamcoaching neemt u graag contact met ons op en kijken we samen naar uw wensen en onze mogelijkheden!

 

delta huis programma 2017